Customer Service Improvement in The New Normal ครั้งที่ 2

ปี 2020 กำลังสิ้นสุดลง ย่างเข้าสู่ปี 2021 เพียงในเวลาไม่กี่วันเท่านั้น เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้น สถานการณ์โรคระบาด เศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทำให้หลายบริษัทต้องหาแนวทางหรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รับกับรูปแบบการทำงานแบบดิจิตัล และการมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ รับฟังลูกค้า ยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สมควรให้ความสำคัญอย่างมาก Customer Service หรือฝ่ายบริการลูกค้า เป็นฝ่ายที่รับหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง เปรียบเสมือนภาพตัวแทนของแบรนด์ และเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ได้ การมีบริการทั้งก่อนและหลังซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และเป็นการสร้างจุดเด่นด้านความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การแข่งขันสูงนี้ โดยในงานสัมมนานี้ Demeter ICT จะขอพาคุณร่วมเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ปี 2021 ด้วยกัน คุณจะได้ร่วมฟังเทรนด์การบริการลูกค้าสำหรับปีหน้า แนวทางการบริการลูกค้าในยุคใหม่ ประสบการณ์ สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้า และพาคุณปรับเปลี่ยนการบริการลูกค้าของธุรกิจคุณด้วยซอฟต์แวร์พัฒนาประสบการณ์ลูกค้าระดับโลกอย่าง Zendesk ให้คุณยกระดับการบริการ เตรียมตัวรับมือยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต ลงทะเบียน Agenda 14:00 – 14:10 Opening & Welcoming Speech 14:10 – 14:25 Customer Service trends for upcoming 2021 อัปเดตเทรนด์การบริการลูกค้าในปีหน้า 2021 ก่อนใคร เพื่อเตรียมตัวรับมือยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 14:25 – 14:40 Way to improving your Customer Service in the New Normal แนวทางการบริการลูกค้าในยุคใหม่ ประสบการณ์ สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้า 14:40 – 15:20 Customer Service Transformation with Zendesk ปรับเปลี่ยนการบริการลูกค้าของธุรกิจคุณด้วย Zendesk และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 15:20 – 15:30 Q&A Speakers ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ CEO...

Continue reading

The Effective Inventory Management เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ด้วย Google Workspace (G Suite)

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งยังเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และการบริการ The New Normal ยุคความปกติใหม่เข้ามามีอิทธิพลและส่งผลในทุกบทบาทของธุรกิจ ในยุคที่โลกบีบให้เราต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการทั้งระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ โดยอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคคลากรที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในงานสัมมนานี้ Demeter ICT ขอถ่ายทอดความรู้ในการนำเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google Workspace (G Suite) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารคลังสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน การทำรายงานสรุปในแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการประยุกต์การใช้งานขั้นสูงในการสร้างแอปพลิเคชันขององค์กรได้ด้วย Google Workspace (G Suite) โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ที่ต้องมีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น แม่นยำ ประหยัดต้นทุน และต้องสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดการคลังสินค้าขององค์กรของท่านให้เท่าทันกับยุค New Normal ได้ Speakers วิชชญา จงเจริญ Vice President of Google Solution Consulting อนุชา แจ่มแจ้ง Business Change Consultant Agenda 13.00 – 13.20 : 13.20 – 14.20 : 14.20 – 14.40 : 14.40 – 15.00 : Introducing Google Workspace & New Features update Demo: how to use Google Forms, Sheets, Data Studio...

Continue reading

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนง่ายๆด้วยเครื่องมือ WeChat Mini Program

หัวข้อการจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนง่ายๆด้วยเครื่องมือ Wechat Mini program  ช่องทางการการขายออนไลน์ในประเทศจีน ช่องทางการขายออนไลน์ที่ธุรกิจต่างชาติสามารถใช้ได้ (Cross Border e-Commerce) พฤติกรรมผู้บริโภคบนออนไลน์ในจีน สินค้าอะไรที่ขายดีแบบ Cross Border e-Commerce WeChat Mini-Program ช่วย Cross Border e-Commerce ได้อย่างไร วิธีการเปิดร้านบน WeChat Mini-Program สินค้าที่ขายได้บน WeChat Mini-Program Speaker : ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ (CEO & Founder of Demeter ICT)ถาม-ตอบ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 – 15:00 น. บรรยายผ่านช่อง Google Meet **งานสัมมนาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย**   ลงทะเบียนสัมนาฟรี...

Customer Service Improvement in The New Normal

ปี 2020 ปีที่หลายๆ องค์กรต่างก็พูดว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดต่อการดำเนินและการเติบโตของธุรกิจ ทั้งวิกฤตโควิด-19ที่ทำให้หลายบริษัทต้องหาแนวทางหรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รับกับรูปแบบการทำงานแบบดิจิตัล และการมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ รับฟังลูกค้า ยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สมควรให้ความสำคัญอย่างมาก Customer Service หรือฝ่ายบริการลูกค้า เป็นฝ่ายที่รับหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง เปรียบเสมือนภาพตัวแทนของแบรนด์ และเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ได้ การมีบริการทั้งก่อนและหลังซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และเป็นการสร้างจุดเด่นด้านความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การแข่งขันสูงนี้ ในงานสัมมนาออนไลน์นี้คุณจะได้ร่วมฟังประสบการณ์ในการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้า รวมถึงวิธีการพัฒนาการบริการขององค์กรที่จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถดำเนินและเติบโตต่อได้แม้ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไป พร้อมทั้งแนวทางปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการลูกค้าให้เข้าสู่ New Normal ด้วยซอฟต์แวร์สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้อย่าง Zendesk ให้องค์กรของคุณพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ไม่คาดฝัน และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างภาคภูมิ  ลงทะเบียน Agenda 10:00 – 10:10 Opening & Welcoming Speech 10:10 – 10:25 Leading your company during a pandemic 10:25 – 10:40 How to improve your customer service in the new normal 10:40 – 10:50 Introducing Zendesk 10:50 – 11:20 Zendesk Demo 11:20 – 11:30 Q&A Speakers ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ CEO & Founder of Demeter ICT ชัยธวัช เยาว์พรหมสิริ Vice President of Zendesk Business รายละเอียด บรรยายผ่านช่องทาง Google Meetวันที่: 17 กันยายน 2563เวลา:...

Continue reading

The New Normal Inventory Management with G Suite: การบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ด้วย G Suite

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งยังเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และการบริการ The New Normal ยุคความปกติใหม่เข้ามามีอิทธิพลและส่งผลในทุกบทบาทของธุรกิจ ในยุคที่โลกบีบให้เราต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการทั้งระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ โดยอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคคลากรที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในงานสัมมนานี้ Demeter ICT ขอถ่ายทอดความรู้ในการนำเครื่องมือต่าง ๆ ของ G Suite มาประยุกต์ใช้ในการบริหารคลังสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน การทำรายงานสรุปผลในแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการประยุกต์การใช้งานขั้นสูงในการสร้างแอปพลิเคชันขององค์กรได้ด้วย G Suite โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ที่ต้องมีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น แม่นยำ ประหยัดต้นทุน และต้องสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดการคลังสินค้าขององค์กรของท่านให้เท่าทันกับยุค New Normal ได้ ลงทะเบียน Speakers วิชชญา จงเจริญ Vice President of Google Solution Consulting อนุชา แจ่มแจ้ง Business Change Consultant Agenda 10.00 – 10.10 : 10.10 – 10.40 : 10.40 – 10.55 : 10.55 – 11.25 : 11.25 – 12.30 : Use case of online inventory management Demo: how to use Google Form, Sheets, Data Studio...

Continue reading

ขยายตลาดให้ปังในจีนผ่าน WeChat Mini Program

หัวข้อการจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Wechat Mini Program ช่องทางการการขายออนไลน์ในประเทศจีน ช่องทางการขายออนไลน์ที่ธุรกิจต่างชาติสามารถใช้ได้ (Cross Border e-Commerce) พฤติกรรมผู้บริโภคบนออนไลน์ในจีน สินค้าอะไรที่ขายดีแบบ Cross Border e-Commerce WeChat Mini-Program ช่วย Cross Border e-Commerce ได้อย่างไร วิธีการเปิดร้านบน WeChat Mini-Program สินค้าที่ขายได้บน WeChat Mini-Program Speaker : ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ (CEO & Founder of Demeter ICT)ถาม-ตอบ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ขยายตลาดให้ปังในจีนผ่าน WeChat Mini Program วันพุธที่ 26 สิงหาคม2563 เวลา 13:30 – 15:00 น. บรรยายผ่านช่อง Youtube Live  *งานสัมมนาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   ลงทะเบียนสัมนาฟรี...

Customer Service from Home แผนปรับ ‘บริการออนไลน์’ ท้าวิกฤตโควิด-19

เมื่อวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รูปแบบการทำงานของธุรกิจในหลายองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงไป การทำงานรูปแบบเดิมๆ ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น หลายบริษัทมีนโยบาย Work From Home มารองรับ แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบเท่าที่ควร เนื่องจากติดข้อจำกัดของช่องทางที่ให้บริการลูกค้า อย่างเช่น ช่องทางโทรศัพท์ ที่ยังจำเป็นต้องให้พนักงานสลับกันเข้ามาทำงาน ความยากลำบากในการบริหารช่องทางการบริการลูกค้า หรือการซัพพอร์ตลูกค้าที่เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น การติดตามและวัดผลที่เป็นไปอย่างติดขัด เมื่อพนักงานต้องทำงานที่บ้านและอยู่แยกกัน Customer Service From Home แผนปรับ “บริการออนไลน์” ท้าวิกฤตโควิด-19 เป็นงานสัมนาออนไลน์ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ โดยในงานสัมนานี้คุณจะได้ทำความเข้าใจถึงผลกระทบของโควิด-19ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ แนวโน้มการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าในปี 2020 ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป และผสมผสานความเข้าใจเข้ากับการบริการลูกค้าจากทุกช่องทางในรูปแบบ “ออนไลน์” อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากแผนดำเนินงานที่ดีแล้ว การมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในยุคดิจิตัลก็สำคัญไม่แพ้กัน คุณจะได้รู้จักกับ Zendesk – Omnichannel Customer Service ซอฟต์แวร์อันดับต้นของโลกที่โดดเด่นในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ให้การบริการลูกค้าทางออนไลน์มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อในทุกๆ ช่องทาง สามารถติดตามและวัดผลได้ และให้คุณร่วมถามคำถาม คลายทุกข้อสงสัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสในสภาวะปัจจุบันนี้ ลงทะเบียน Agenda 14:10 – 14:50 Covid-19 and its impact on your business  Customer Experience Trends 2020 14:50 – 15:40 Zendesk Introduction Seamless Communication How Zendesk empower agents and satisfied customers? 15:40 – 16:00 Q&A Speakers ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ CEO & Founder of Demeter ICT ชนัส สาธรกิจ Technical Consulting and Support Unit...

Continue reading

ฝ่าวิกฤตธุรกิจด้วย BCP และ Collaboration Tools

ในช่วงสภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ “COVID-19” ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว คำถามสำคัญ คือ นอกจากนโยบายจากภาครัฐแล้ว แต่ละบริษัทจะมีแผนรองรับการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเตรียมรับมือต่อสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง? แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Planning: BCP) คือการวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ในภาวะที่ธุรกิจต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายนอกหรือภายใน ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อมูลภายในองค์กร โอกาสในการสร้างรายได้ และผลกระทบต่าง ๆ ต่อองค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนและลูกค้าได้ เนื่องจากธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งสามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของผลกระทบและความเสียหาย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีแล้ว การมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในยุคดิจิตัลที่ตอบโจทย์สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยสนับสนุนให้แผนการบริหารจัดการธุรกิจสำเร็จและดำเนินต่อเนื่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ลงทะเบียน Agenda 13:30 – 13:50 Why Business Continuity Planning (BCP) is important? (20 นาที) 13:50 – 14:20 Replace Business Continuity Planning (BCP) with Business Transformation (30 นาที) 14:20 – 15:00 The Success of Business Transformation with collaboration tool (40 นาที) 15:00 – 15:45 How to manage data security (45 นาที) 15:45 – 16:15 What is G Suite? (30 นาที) 16:15 – 16:30 Q&A (15...

Continue reading

อัพสกิลการทำงาน พร้อมรับมือยุค New Normal ด้วย G Suite

เราขอร่วมเป็นกำลังใจกับสถานการณ์ COVID-19 และขอร่วมส่งมอบความรู้-ประสบการณ์ดีๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการสนับสนุนการรณรงค์ Work From Home ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คำว่า “New Normal” จึงถูกนำมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากเกิดผลกระทบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การตลาด ไปจนถึงภาคสังคม รวมถึงการทำงาน และการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และจะกลายเป็นเรื่องปกติต่อไปนับจากนี้ ตัวอย่าง New Normal ที่เกิดขึ้นในยุควิกฤตโควิค-19 เช่น มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้หลายบริษัทต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการโดยอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังไม่สามารถให้พนักงานทำได้อย่างเต็มรูปแบบเท่าที่ควร ซึ่งคอร์ส “อัพสกิลการทำงาน พร้อมรับมือยุค New Normal ด้วย G Suite” เราจัดขึ้นเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการจัดการและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้เท่าทันยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยเครื่องมือต่างๆ จาก G Suite เพื่อให้คุณสามารถนำไปต่อยอดกระบวนการทำงานภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลงทะเบียน Agenda 13:30 – 13:45 G Suite Introducing (15 นาที) 13:45 – 14:05 Google Meet Introducing (20 นาที) • How to start online meeting • How to join meeting via calendar 14:05 – 14:15 Q&A (10 นาที) 14:15 – 15:15 Google Forms Introducing (60 นาที) • How...

Continue reading