Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรื่องราวของลูกค้าผู้ใช้งาน Zendesk

แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า ศึกษากรณีการใช้งาน Zendesk จากลูกค้าของเรา และลูกค้า Zendesk จากทั่วโลก

ตัวอย่างประสบการณ์ของเรา

ตัวอย่างลูกค้า Zendesk จากทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที ผู้ให้บริการ Zendesk ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ