• Admin Training Course

สำหรับผู้ดูแลระบบ

คอร์สอบรมการใช้งาน Google Workspace เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของบุคคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • การจัดการและการตั้งค่าระบบขั้นสูงของผู้ดูแลระบบ
 • การวิเคราะห์และการตั้งค่าป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในองค์กร
 • การวิเคราะห์รายงาน และการตรวจสอบการใช้งานของพนักงาน
 • เพิ่มศักยภาพของผู้ดูแลระบบเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ประเภทคอร์สอบรม Google Workspace สำหรับผู้แลระบบที่ให้บริการ

สามารถจัดคอร์สเรียนได้เอง เลือกเรียนแอปพลิเคชันที่สนใจ หรือให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราแนะนำและจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้ฟรี!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Beginner สำหรับผู้ดูแลระบบเริ่มต้น

Basic Administrator Training 

 • เนื้อหาของหลักสูตร
 • การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานในการจัดการระบบ Google Workspace Account
 • ฝึกปฎิบัติ และทดลองการตั้งค่าต่าง ๆ ในการจัดการ Google Workspace Account
 • ข้อปฎิบัติที่ดีและข้อปฎิบัติที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการตั้งค่าบน Google Workspace Admin
 • แหล่งค้นคว้าข้อมูล และคู่มือการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กร ที่ต้องการบริหารจัดการระบบได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่สนใจต้องการดูแล จัดการระบบด้วยตนเอง
 • จำนวนชั่วโมง

รองรับผู้ดูแลระบบ 10 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

Advanced สำหรับผู้ดูแลระบบขั้นสูง

Advanced Administrator Training 

 • เนื้อหาของหลักสูตร
 • การใช้งานและการตั้งค่าฟังก์ชันขั้นสูงในการจัดการแอปพลิเคชันบน Google Workspace 
 • การตั้งค่าเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและผู้ใช้งานภายในองค์กร
 • ฝึกปฎิบัติ และทดลองการตั้งค่าขั้นสูงในการจัดการ Google Workspace Account
 • ข้อปฎิบัติที่ดีและข้อปฎิบัติที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการตั้งค่าบน Google Workspace Admin
 • แหล่งค้นคว้าข้อมูล และคู่มือการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กร ที่ต้องการบริหารจัดการระบบได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งาน Google Workspace Admin มาเบื้องต้น 
 • ผู้ที่สนใจต้องการดูแล จัดการระบบขั้นสูงด้วยตนเอง
 • จำนวนชั่วโมง

รองรับผู้ดูแลระบบ 10 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

Advanced สำหรับผู้ดูแลระบบขั้นสูง

Advanced Security Workshop

 • เนื้อหาของหลักสูตร
 • วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์การตั้งค่าที่ใช้งานในปัจจุบันและแก้ไขการตั้งค่าใหม่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • ข้อปฎิบัติที่ดีในการรักษาความปลอดภัยตามคำแนะนำของ Google
 • รายการสรุปผลรวมการดำเนินการตั้งค่าความปลอดภัยทั้งหมดขององค์กร
 • แหล่งค้นคว้าข้อมูล และคู่มือการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กร ที่ต้องการตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย Google Workspace ขององค์กร
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งาน Google Workspace Admin มาเบื้องต้น 
 • ผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้ข้อปฎิบัติที่ดีในการตั้งค่าความปลอดภัยบน Google Workspace
 • จำนวนชั่วโมง

รองรับผู้ดูแลระบบ 10 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

Beginner สำหรับผู้ดูแลระบบเริ่มต้น

Basic Administrator Training 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานในการจัดการระบบ Google Workspace Account
 • ฝึกปฎิบัติ และทดลองการตั้งค่าต่าง ๆ ในการจัดการ Google Workspace Account
 • ข้อปฎิบัติที่ดีและข้อปฎิบัติที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการตั้งค่าบน Google Workspace Admin
 • แหล่งค้นคว้าข้อมูล และคู่มือการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ

 • ผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กร ที่ต้องการบริหารจัดการระบบได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่สนใจต้องการดูแล จัดการระบบด้วยตนเอง

รองรับผู้ดูแลระบบ 10 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

Advanced สำหรับผู้ดูแลระบบขั้นสูง

Advanced Administrator Training 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การใช้งานและการตั้งค่าฟังก์ชันขั้นสูงในการจัดการแอปพลิเคชันบน Google Workspace 
 • การตั้งค่าเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและผู้ใช้งานภายในองค์กร
 • ฝึกปฎิบัติ และทดลองการตั้งค่าขั้นสูงในการจัดการ Google Workspace Account
 • ข้อปฎิบัติที่ดีและข้อปฎิบัติที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการตั้งค่าบน Google Workspace Admin
 • แหล่งค้นคว้าข้อมูล และคู่มือการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ

 • ผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กร ที่ต้องการบริหารจัดการระบบได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งาน Google Workspace Admin มาเบื้องต้น 
 • ผู้ที่สนใจต้องการดูแล จัดการระบบขั้นสูงด้วยตนเอง

รองรับผู้ดูแลระบบ 10 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

Advanced สำหรับผู้ดูแลระบบขั้นสูง

Advanced Security Workshop

เนื้อหาของหลักสูตร

 • วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์การตั้งค่าที่ใช้งานในปัจจุบันและแก้ไขการตั้งค่าใหม่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • ข้อปฎิบัติที่ดีในการรักษาความปลอดภัยตามคำแนะนำของ Google
 • รายการสรุปผลรวมการดำเนินการตั้งค่าความปลอดภัยทั้งหมดขององค์กร
 • แหล่งค้นคว้าข้อมูล และคู่มือการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ

 • ผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กร ที่ต้องการตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย Google Workspace ขององค์กร
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งาน Google Workspace Admin มาเบื้องต้น 
 • ผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้ข้อปฎิบัติที่ดีในการตั้งค่าความปลอดภัยบน Google Workspace

รองรับผู้ดูแลระบบ 10 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

ติดต่อฝ่ายขาย

Demeter ICT ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

 • 095 896 5507 (คุณฟ้า)
 • 097 008 6314 (คุณอีฟ)
 • 091 003 6607 (คุณแอม)
 • 065 984 3267 (คุณเมย์)
 • sales@dmit.co.th
 • @dmit