นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ” หรือ “สัญญา”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) และท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) สัญญาฉบับนี้ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Demeter ICT ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Demeter ICT ใด ๆ ก็ตามของท่าน (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ Demeter ICT” หรือ “บริการ”)

อย่างไรก็ดี โปรดรับทราบว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ Demeter ICT หรือบริการของเรา เราจะถือว่าท่านได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ จะส่งผลให้ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ Demeter ICT และบริการของเว็บไซต์

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้แก่บริษัทด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

ในบางโอกาส ข้อมูลบนเว็บไซต์ Demeter ICT อาจมีข้อผิดพลาด เช่น มีการสะกดผิด ความไม่ถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือการละเว้นในบางจุดที่อาจมีความเกี่ยวข้องไปถึงรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ Demeter ICT หรือบริการที่เกี่ยวข้องของเรามีความไม่ถูกต้องเมื่อใด บริษัทสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องกำหนดวันที่หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Demeter ICT เมื่อมีการแก้ไขหรือทำให้เป็นปัจจุบัน

เราทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ Demeter ICT และเนื้อหาไว้เป็นประจำ และเราจะกระทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ทำการสำรองนั้นมีความครบถ้วนและถูกต้องที่สุด เราจะทำการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้โดยอัติโนมัติเพื่อทำให้ผลกระทบหรือช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ (downtime) มีอัตราที่ลดลง

เว็บไซต์ของบริษัทอาจประกอบด้วยลิงก์เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทไม่ได้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด หากท่านได้เลือกที่จะเปิดใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลที่สาม ขอให้ท่านคำนึงเอาไว้ว่าการเข้าใช้หรือใช้งานบริการดังกล่าวได้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการอื่นนั้นแต่เพียงผู้เดียว และทางเราจะไม่ขอรับรอง มีหน้าที่หรือรับผิดชอบ และไม่ขอให้คำรับรองสำหรับบริการอื่นดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงเนื้อหาหรือวิธีที่บุคคลเหล่านั้นจัดการกับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือการติดต่อกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการอื่นนั้น การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับบุคคลที่สามเอง ท่านขอสละสิทธิ์โดยไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะไม่เรียกร้องจากบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการอื่นดังกล่าวโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเลือกใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการอื่นดังกล่าว หรือจากการที่ท่านได้ไว้วางใจในการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูล หรือนโยบายอื่นใดของบริการดังกล่าว

ท่านตกลงใช้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 1. กระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อสัญญา กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ ภายในประเทศ
 2. ชักชวนหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 3. ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ, รัฐบาลกลาง, จังหวัดหรือรัฐ
 4. โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรงคุกคาม ลามก หรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคมหรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญตลอดจนเผยแพร่เนื้อหาใดที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น และ/หรือทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เช่น เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
 5. กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ Demeter ICT ของบริษัท หรือผลงานของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. สร้างลิงก์ใด ๆ มายังเว็บไซต์ Demeter ICT ของบริษัทหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้บุคคลภายนอกเชื่อได้ว่ามีความร่วมมือ การอนุมัติ หรือการสนับสนุนจากบริษัทซึ่งไม่เป็นความจริง
 7. บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา
 8. เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ Demeter ICT ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เว็บไซต์อื่นหรืออินเทอร์เน็ต
 9. เพื่อส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) การหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอม (phish) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อโจรกรรมข้อมูลผู้ใช้ (pharm) แอบอ้างเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล (pretext) การใช้โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ (spider) การเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ (crawl) หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อนำมาใช้งาน (scrape)
 10. กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือกระทำการอื่นใดที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือได้รับความเสียหาย
 11. เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะทางด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ Demeter ICT ที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัท

บริษัทมีสิทธิ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้หรือไม่ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากบริษัทพบว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฝ่าฝืนใด ๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะลบเนื้อหาที่ฝ่าฝืนดังกล่าวและ/หรือระงับการใช้บริการของท่านไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Demeter ICT หรือบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงฉบับล่าสุดลงบนเว็บไซต์ Demeter ICT โดยเราจะทำการระบุวันที่มีการแก้ไขลงไว้ข้างใต้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Demeter ICT หลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการที่ท่านได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว ในการใช้งานเว็บไซต์ Demeter ICT หรือบริการ ย่อมถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ Demeter ICT หรือบริการดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด (“บริษัท”หรือ”เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (“ท่าน”) บนเว็บไซต์ www.dmit.co.th รวมถึงเว็บไซต์ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี เนื้อหา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ Demeter ICT” หรือ “บริการ”) ดังนั้น บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

โดยนโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่เราไม่ได้มีการจ้างหรือต้องจัดการ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ Demeter ICT เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้ หรือหน้าเว็บไซต์ Demeter ICT ของเราที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ Demeter ICT ของเรา วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Demeter ICT โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

 

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Demeter ICT โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ท่านจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและอีเมลของท่าน) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ระบบการทำงานบางตัวของเว็บไซต์ Demeter ICT หรือต้องการขอข้อมูลของบริการเพิ่มเติม โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียนรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ Demeter ICT
 • การลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสนอราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ Demeter ICT
 • การทำแบบสอบถามความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และกิจกรรมทางการตลาดของเราผ่านทางเว็บไซต์ Demeter ICT
 • การทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และกิจกรรมทางการตลาดของเราผ่านทางเว็บไซต์ Demeter ICT
 • การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท
 • การติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เรายังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสมและเลือกดำเนินการเฉพาะกรณีที่ประเทศนั้น ๆ มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศกำหนด เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางที่ไม่เพียงพอนั้นแล้ว

ทั้งนี้เราจะดำเนินการโดยการใช้มาตรการข้างต้นกับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ สำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน โดยในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม สามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

Google Cloud [ประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศสิงคโปร์/ทั่วโลก]

 • ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems: ISMS)
 • ISO/IEC 27017(Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services)
 • ISO/IEC 27018 (Information technology – Security techniques – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors)
 • ISO/IEC 27701
 • SOC 1 (The Service Organization Controls)
 • SOC 2 (The Service Organization Controls)
 • SOC 3 (The Service Organization Controls)
 • PCI DSS (Payment Card Industry, Data Security Standards)
 • VPAT (WCAG, U.S. Section 508, EN 301 549)
 • FedRAMP (The U.S. Federal Government established the Federal Risk and Authorization Management Program)
 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
 • GDPR (General Data Protection Regulation)
 • CCPA (California Consumer Privacy Act)

Google Workspace [ประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศสิงคโปร์/ทั่วโลก]

 • ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems: ISMS)
 • ISO/IEC 27017(Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services)
 • ISO/IEC 27018 (Information technology – Security techniques – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors)
 • SOC 2 (The Service Organization Controls)
 • SOC 3 (The Service Organization Controls)
 • FedRAMP (The U.S. Federal Government established the Federal Risk and Authorization Management Program)
 • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
 • FISC (Center for Financial Industry Information Systems) Compliance
 • ENS (Esquema Nacional de Seguridad) – Spain
 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
 • EU Standard Contractual Clauses
 • General Data Protection Regulation
 • U.S. FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)
 • COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act of 1998)
 • South Africa’s POPI Act (South Africa’s Protection of Personal Information)

Zendesk [เอเชียแปซิฟิก – โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น]

 • SOC 2 Type II
 • ISO 27001:2013
 • ISO 27018:2014
 • FedRAMP LI-SaaS
 • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
 • HDS
 • GDPR (General Data Protection Regulation)
 • CCPA (California Consumer Privacy Act)
 • McAfee Cloud Trust – McAfee Enterprise Ready
 • Cloud Security Alliance (CSA)
 • IT-ISAC
 • FIRST
 • Financial Services Qualifications System (FSQS)

ดีมีเตอร์ ไอซีที ไม่สามารถให้บริการกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะใช้บริการภายใต้การดูแลหรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมายของท่านก่อน

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการบริหารและจัดการภายในองค์กร
 • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านและพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเราให้ท่าน
 • ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกงและการละเมิดความปลอดภัยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจผิดกฎหมายและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของของเรา
 • เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงเนื้อหาการให้บริการ และการโฆษณาของเรา
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย แจ้งการอัพเดทกิจกรรม ฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์ม ข่าวสาร เพื่อประโยชน์ของท่าน
 • เพื่อโพสต์หรือประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของท่านที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเรายังคงมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือได้มีการแจ้ง แล้วแต่กรณี ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อน เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคล/องค์กรดังต่อไปนี้

 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร
 2. พันธมิตรทางธุรกิจ
 3. ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ
 4. หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล/องค์กรดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่าน จะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล (Cloud) ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้เราต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ความปลอดภัยในการเก็บรักษา บริการเรียกข้อมูล และเพื่อการสำรองข้อมูล ซึ่งเราได้ตรวจสอบและเลือกผู้ให้บริการอย่างรอบคอบและมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขอบเขตการประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้งเรามาได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ในกรณีที่มีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย เราอาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ด้วย หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต โดยหลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีกต่อไป เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent)
หากท่านได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้หรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability)
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object)
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ และการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction)
ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification)
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาหาเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่าน ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

เรานำเสนอจดหมายข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท่านสามารสมัครใจที่จะสมัครได้ตลอดเวลา เราให้คำมั่นว่าจะรักษาที่อยู่อีเมลของท่านไว้ให้เป็นความลับและจะไม่ทำการเปิดเผยที่อยู่อีเมลของท่านให้กับบุคคลที่สามเว้นแต่ได้รับอนุญาตเอาไว้ในส่วนของการใช้ข้อมูลและการประมวลผลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการส่งอีเมลดังกล่าว เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่ส่งทางอีเมลตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

อีเมลทั้งหมดที่ส่งจากเราจะระบุอย่างชัดเจนว่าอีเมลนั้นมาจากใครและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ส่ง ท่านอาจเลือกที่จะหยุดรับจดหมายข่าวหรืออีเมลการตลาดของเราโดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่รวมอยู่ในอีเมลเหล่านี้หรือติดต่อเรา อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงได้รับอีเมลเกี่ยวกับธุรกรรมที่จำเป็น

เว็บไซต์ Demeter ICT มีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยเรา โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านได้ตระหนักเมื่อท่านได้ออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย การทำสำเนา หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของเรามีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ แชร์ ส่ง โอน หรือประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เป็นต้น

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเพจนี้ กรุณากลับเข้ามาอ่านหน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ ดังนี้

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 074 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

อีเมล: support@dmit.co.th
เว็บไซต์: www.dmit.co.th
โทร: 02-030-0066

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ Demeter ICT ใช้เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคลที่เรียกว่า “คุกกี้” หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่านเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ Demeter ICT และบริการ โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่นเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ โดยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจดจำท่านและความชอบของท่านไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “คุกกี้เซสชัน”) หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ “คุกกี้ถาวร”)

คุกกี้เซสชัน เป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านและคุกกี้จะหมดอายุเมื่อท่านปิดเว็บเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวรใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์ของเราและยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์มือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของท่านก็ตาม คุกกี้เหล่านี้ให้ประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับท่านในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา

คุกกี้อาจมีการตั้งค่าโดยเว็บไซต์ (“คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง”) หรือโดยบุคคลที่สามเช่นผู้ที่ให้บริการเนื้อหาหรือให้บริการโฆษณาหรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ (“คุกกี้ของบุคคลที่สาม”) บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ

 

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies)
คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ และการเข้าถึง เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย นอกจากนั้น ยังเป็นตัวช่วยในการจัดการเนื้อหาตามสิทธิที่ได้รับอย่างถูกต้อง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและจัดเก็บ Error log ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการปรับแต่งภาษาของการใช้งานในระบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อใหม่ในกรณีที่มีการถูกตัดขาด หรือเกิดปัญหาระหว่างใช้งาน และมีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อการจดจำจำนวนการปรับเปลี่ยน (Interactive Function) ที่เกิดขึ้นมาในระบบ

คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies)
คุกกี้ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Twitter และอื่น ๆ ) เพื่อช่วยให้เราติดตามผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเราหรือแบ่งปันเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เครื่องมือในการติดแท็กที่จัดเตรียมไว้โดยเครือข่ายโซเชียลเหล่านั้น นอกจากนี้คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตามเหตุการณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการการทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบของการติดตามกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราแต่ยังไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมด้วยเครื่องมือแท็กเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราจะไม่รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้

 • Google Analytics – การสร้างสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์โดยที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแยกแยะผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อปรับปรุงในแง่ของประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและเพื่อทราบว่าเนื้อหาใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความสนใจ มีการเข้าชมหรือคลิกบ่อย

หากท่านไม่ชอบแนวคิดเกี่ยวกับคุกกี้หรือคุกกี้ในบางประเภท ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้แล้วและไม่ทำการยอมรับคุกกี้ใหม่ หรือการห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านลบคุกกี้ ปิดการใช้งานบางตัว หรือไม่ยอมรับคุกกี้ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถใช้ระบบการทำงานได้ทั้งหมดของเว็บไซต์ Demeter ICT และบริการได้

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565