Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รวมบริการเสริม AppSheet

ยกระดับและต่อยอดกระบวนการทำงานขององค์กรด้วยนวัตกรรมการพัฒนาแอปไร้โค้ด AppSheet 

ทำไมต้องเลือกใช้บริการเสริม AppSheet กับ DMIT

ลงรายละเอียดทุกขั้นตอน

สอนพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Step by Step ตั้งแต่ออกแบบไปจนถึงการทำ Automatic Workflow

ร่วมวิเคราะห์ออกแบบ Workflow

ร่วมวางแผนวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Transformation

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำ Workplace Transformation เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันในองค์กร

AppSheet Business Process Transformation

บริการที่ช่วยนำกระบวนการทำงานเดิมภายในองค์กรของคุณมายกระดับ พัฒนา และต่อยอดเข้าสู่รูปแบบกระบวนการทำงานบน AppSheet เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยรายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้

ทำ Business Process Workshop เพื่อศึกษาความต้องการและทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของลูกค้าและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทีมงานนำข้อสรุปจากการ Workshop มาวิเคราะห์ ออกแบบ และนำเสนอวิธีการในการออกแบบแอปพลิเคชันต่อลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ทีมงานนำความคิดเห็นของลูกค้าไปปรับใช้กับการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันผ่าน AppSheet รวมไปถึงการออกแบบรายงานเพื่อนำมาใช้ต่อยอดในการติดตาม และบริหารองค์กรในภายหลัง

ติดตามกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันของลูกค้าภายหลังจากการใช้งาน เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารยังกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมทั้งจัดอบรบการใช้งาน AppSheet เพื่อให้การปรับใช้แอปพลิเคชันในองค์กรของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา 3 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการ)

 1. องค์กรจะสามารถยกระดับกระบวนการทำงานมาอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน
 2. แอปพลิเคชันที่ผ่านการพัฒนาจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ รวมไปถึงความเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของพนักงานภายในองค์กร
 3. พนักงานรับรู้ เข้าใจ รวมไปถึงสามารถไปใช้งานแอปพลิเคชันได้จริง
 4. องค์กรจะมีแหล่งรวบรวมความคืบหน้าเพื่อติดตามการทำงานขององค์กรได้แบบ Real-time

บริการนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับกระบวนการทำงานแบบเดิมมาสร้างเป็นแอปพลิเคชัน

*หมายเหตุ

 • บริการนี้สามารถดำเนินการได้ 4 กระบวนการ 4 แอปพลิเคชัน
 • แอปพลิเคชันที่พัฒนารองรับการพัฒนาจากความสามารถของ AppSheet เท่านั้น

AppSheet Process Development

บริการสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการทำงานที่มีอยู่แล้ว หรือต่อยอดกระบวนการทำงานเดิมเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และลดข้อผิดพลาด ด้วยแอปพลิเคชันจาก AppSheet โดยขั้นตอนการพัฒนา มีดังนี้

ทำ Business Process Workshop เพื่อศึกษาความต้องการและทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของลูกค้าและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทีมงานนำข้อสรุปจากการ Workshop มาวิเคราะห์ ออกแบบ และนำเสนอวิธีการในการออกแบบแอปพลิเคชันต่อลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ทีมงานนำความคิดเห็นของลูกค้าไปปรับใช้กับการพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันผ่าน AppSheet รวมไปถึงการออกแบบรายงานเพื่อนำมาใช้ต่อยอดในการติดตาม และบริหารองค์กรในภายหลัง

ติดตามกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันของลูกค้าภายหลังจากการใช้งาน เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

จัดอบรบการใช้งาน AppSheet เพื่อให้การปรับใช้แอปพลิเคชันในองค์กรของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา 1 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการ)

 1. องค์กรจะสามารถยกระดับกระบวนการทำงานมาอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน
 2. แอปพลิเคชันที่ผ่านการพัฒนาจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ รวมไปถึงความเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของพนักงานภายในองค์กร
 3. องค์กรจะมีแหล่งรวบรวมความคืบหน้าเพื่อติดตามการทำงานขององค์กรได้ Real-time

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนากระบวนการทำงานเดิมให้ดียิ่งขึ้นโดยเริ่มจากหนึ่งแอปพลิเคชัน

*หมายเหตุ

 • บริการนี้สามารถดำเนินการได้ 1 กระบวนการ 1 แอปพลิเคชัน
 • แอปพลิเคชันที่พัฒนาจะรองรับการพัฒนาจากความสามารถของ AppSheet เท่านั้น

AppSheet Development Training

บริการคอร์สอบรมสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย AppSheet เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานของ AppSheet และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างแอปพลิเคชันในองค์กรของตนเองได้ โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้

 • โครงสร้างการทำงานของ AppSheet 
 • การจัดการฐานข้อมูลใน AppSheet 
 • การออกแบบหน้าต่างแสดงผลของแอปพลิเคชัน
 • การสร้างขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ
 • การกำหนด flow การทำงานของแอปพลิเคชัน

โดยเนื้อหาของการอบรมจะเป็นไปตามเนื้อหาที่วิทยากรกำหนดไว้ รองรับแอปพลิเคชันในรูปแบบการทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการทำงานแบบมีการอนุมัติเป็นขั้น (Approval) 

บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความเข้าใจของกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันเบื้องต้น ผู้ที่ต้องสนับสนุนการทำงานภายในองค์กร

ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถสร้างแอปพลิเคชันผ่าน AppSheet ดัวยตนเองได้

ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง

*หมายเหตุ

 • รองรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อร่วมลงมือปฏิบัติพร้อมวิทยากร

AppSheet Integration

บริการต่อยอดข้อมูลในการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันจาก AppSheet ให้สามารถเพิ่มความสามารถของแอปพลิเคชันด้วยการเข้าถึงข้อมูลในระดับ Enterprise หรือเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่เป็นออนไลน์ได้มากขึ้นผ่านบริการของ Google Cloud Platform 

เข้าพูดคุยและเก็บ Requirement จากลูกค้า พร้อมกำหนด Scope งาน

ย้ายข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ขึ้นสู่ Cloud พร้อมทำการ Cleansing ข้อมูลให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน

ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทดสอบการใช้งานจริง

บริการดูแลให้คำปรึกษาตลอดการขึ้นระบบและแก้ไขปัญหาภายใน 90 วันหลังขึ้นระบบเสร็จสิ้น

 1. AppSheet สามารถเชื่อมต่อกับ Cloud Database ได้
 2. AppSheet สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลขนาด ใหญ่บน GCP
 3. แอปพลิเคชันสามารถประมวลผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. เชื่อมต่อข้อมูลจาก API อื่นๆ ได้

เหมาะสำหรับองค์กรที่กำลังใช้งาน AppSheet ที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลบน Cloud 

ติดต่อฝ่ายขาย