เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

D

Detail-oriented

M

Make it happen

I

Innovative

T

Teamwork

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบคลาวด์มานานกว่า 10 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำ Workplace Transfomation, Change Management, Customer Experience Management และ China Digital Marketing ภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กรในประเทศไทย 

ปัจจุบัน บริษัทได้ให้บริการลูกค้าองค์กรในประเทศไทยมากกว่า 2,700 ราย และมีแผนจะขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิก AEC ในอนาคต บริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของทีมงาน เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรผู้ใช้บริการให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง