เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

S

Speed

K

Keep It Simple

I

Innovative

T

Teamwork

E

Execute

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ประกอบธุรกิจการให้คำปรึกษาด้าน Business Transformation ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบคลาวด์มาตั้งแต่ปี 2558 และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำ Workplace Transfomation, Change Management, Customer Experience Management และ China Digital Marketing ภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กรลูกค้า บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักของ Google Workspace และ Zendesk ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน บริษัทได้ให้บริการลูกค้าองค์กรในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APAC) มากกว่า 3,700 ราย โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของทีมงาน การจัดการความารู้ เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรผู้ใช้บริการให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง