Search
Close this search box.

Zendesk 服务,提供最佳客户体验的一站式服务。

Demeter ICT乐意为Zendesk提供建议。

5 Steps to shine

我们竭诚为您服务,使您尽可能高效地使用Zendesk,并使其与组织的工作惯例保持一致。

发现

了解您的业务以保持对业务的要求,重点关注组织的工作流程,工作效率和痛点。

解决方案验证

该团队分析了需求数据,以通过展示 Demo 与该功能相一致的Zendesk实现来为组织提供解决方案。

部署方式

设计,设置并根据组织中每个代理商部门的要求和功能测试Zendesk系统

有关相关代理的Zendesk使用培训,培训分为两部分:管理员培训和代理培训,或者您可以根据自己的兴趣选择解决方案并组织课程。

转型

更改组织中的工作方式,通过链接组织(People),流程 (Process)和 技术(Technology)中的员工关系,Zendesk提供了更有效的客户服务。

5 Steps to shine

我们竭诚为您服务,使您尽可能高效地使用Zendesk,并使其与组织的工作惯例保持一致。

Discovery

了解您的业务以保持对业务的要求,重点关注组织的工作流程,工作效率和痛点。

Solution Validation

该团队分析了需求数据,以通过展示 Demo 与该功能相一致的Zendesk实现来为组织提供解决方案。

Deployment

设计,设置并根据组织中每个代理商部门的要求和功能测试Zendesk系统

Training

有关相关代理的Zendesk使用培训,培训分为两部分:管理员培训和代理培训,或者您可以根据自己的兴趣选择解决方案并组织课程。

Transformation

更改组织中的工作方式,通过链接组织(People),流程 (Process)和 技术(Technology)中的员工关系,Zendesk提供了更有效的客户服务。

更多有关信息,请致电

Demeter ICT 是 Zendesk 的官方提供商。其中亚太地区的客户数量排名第一 。

更多有关信息,请致电

Demeter ICT 是 Zendesk 的官方提供商。其中亚太地区的客户数量排名第一 。

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ Zendesk ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ Zendesk ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ