ประสบการณ์จริงจากลูกค้า

G Suite ของเรา

กว่า 2000+ บริษัท ไว้ใจในบริการของเรา

G Suite ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่ว่าอยู่ที่ไหน พนักงานของเราก็สามารถทำงานได้ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันผ่านอุปกรณ์พกพา หรือคอมพิวเตอร์”

– คุณอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ –

ประธานกรรมการบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด และ บริษัท ออลไทย แท็กซี่ จำกัด

“ในเรื่องความน่าเชื่อถือและการใช้งาน ผมคิดว่า G Suite เป็นระบบพื้นฐานที่องค์กรและหน่วยธุรกิจต่างๆ ควรมี”

– ดร.เจน จูฑา –

Founder&CEO of The VC Group

“พนักงานของเรามากกว่า 1,000 คน สามารถทำงานร่วมกันบน G Suite ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ข้อมูลการทำงานเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ”

– คุณสิทธา ไชยเขตต์ –

Assistant Vice President

G Suite ช่วยให้ทุกคนทำงานอยู่บนข้อมูลชุดเดียวกันและสามารถทำงานได้ทุกที่ผ่านทุกอุปกรณ์

คุณวิธวินท์ ลีลาวนาชัย และ คุณพงศ์นาท ช่อวิเชียร

Founder & CEO of SIXSHEET Group