Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Business Transformation กับบสย. โดย Google Workspace

Demeter ICT หนึ่งใน Google Workspace Partner รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ให้ทำการ Business Transformation โดยในครั้งนี้กระบวนการเริ่มต้นจากพนักงานของบสย. ที่เป็นผู้คิดและออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ และใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Workspace  มาเป็นหนึ่งในตัวช่วยของการสร้างกระบวนการทำงาน ซึ่งคอนเซปหลักของเครื่องมือนี้ก็คือ การทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และยืดหยุ่น

ในโครงการนี้ทาง Demeter ICT ได้จัด Training Workshop เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการใช้เครื่องมือ Google Workspace ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์กับกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น 

อีกทั้งได้จัด Business Transformation Workshop เพื่อให้พนักงานที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ได้ระดมความคิด พัฒนาและต่อยอดจากกระบวนการทำงานเดิมที่ทำอยู่ รวมถึงบอกเล่าปัญหาที่เจอจากการทำงาน และ Brainstorm วิธีที่จะนำ Google Workspace มาช่วยในการพัฒนาการทำงาน ในระหว่างโครงการนั้นทาง Demeter ICT ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับแต่ละทีม เพื่อให้โครงการที่ทุกทีมคิดขึ้นมา เกิดเป็นต้นแบบของการ Transformation และได้วิธีการทำงานแบบใหม่ที่ประยุกต์มาจาก Google Workspace อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ทางบสย. เองมีการจัด Pitching เพื่อให้พนักงานได้นำเสนองานหลังจากที่ Workshop กันไป และนำร่องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยใช้เครื่องมือ  Google Workspace ซึ่งก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง โดยพนักงานของ บสย. เป็นผู้ออกแบบกระบวนการทำงานด้วยตนเอง และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของทางบสย. คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการสร้างนวัตกรรมของกระบวนการ (Process Innovation) ด้วยนั่นเอง

Demeter ICT ขอขอบพระคุณทางบสย. ที่ให้ความไว้วางใจในการทำ Business Transformation และจัดงาน KM & INNO Day ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยใช้ Google Workspace ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะสามารถนำองค์กรไปสู่การพัฒนาให้เท่าทันยุคดิจิตอลได้ และไม่เพียงแต่มีเครื่องมือที่ดี การที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่มาจากคนทำงานเองนั้นย่อมรู้ว่าอะไรคือปัญหา และสามารถแก้ไข พัฒนาองค์กรได้อย่างตอบโจทย์ที่แท้จริง