Professional Services

บริการเสริมจากผู้เชี่ยวชาญ G Suite โดย Demeter ICT

Migration

บริการโอนย้ายระบบเดิมไปยัง G Suite

Integrate with Active Directory

บริการติดตั้งระบบ Sync ข้อมูลจาก Active Directory ไปยังระบบ G Suite

Security Workshop

บริการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของระบบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในองค์กร

Change Management

บริการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนในการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน

Training

บริการจัดฝึกอบรมตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนไปถึงการใช้งานขั้นสูง เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Business Transformation

บริการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ G Suite โดยเน้นการคิด วิเคราะห์ ต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน

Demeter ICT ตัวแทนจำหน่าย G Suite ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ