Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“Google Workspace Transform the Way We Work” การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานครั้งสำคัญของ Forth Corporation

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี ด้วยพันธกิจการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทในเครือมีพนักงานทั้งหมดรวมกันมากกว่า 3,400 คน สามารถแบ่งกลุ่มการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้  

 1. กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส (B2B)
  ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ทั้งในรูปแบบของการรับเหมาผลิต (Turnkey) และรับจ้างประกอบ (Consign Part) ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 2. กลุ่มธุรกิจธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น (B2G)
  ดำเนินธุรกิจด้านการจัดซื้อ จัดหา พัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดจำหน่ายเครื่องบินส่วนบุคคล และบริการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MROs) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินส่วนบุคคล

 3. กลุ่มธุรกิจธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส (B2C)
  ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบเติมเงิน รับชำระเงิน และธุรกรรมทางการเงินครบวงจรผ่านตู้อัตโนมัติภายใต้แบรนด์ “บุญเติม” ตลอดจนให้บริการที่ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ “GINKA” อีกทั้งให้บริการตู้จำหน่ายกาแฟสดและเครื่องดื่มแบบชงสดอัตโนมัติภายใต้แบรนด์ “เต่าบิน โรโบติกบาริสต้า” ให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป

Experience with Google Workspace

เนื่องจากธุรกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วิธีการทำงาน และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

บริษัทฯ จึงมองหาโซลูชันใหม่อย่าง Google Workspace เพื่อมาช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 • Any device, anywhere, anytime
 • การสื่อสารกันได้แบบ Real time และการเข้าถึงข้อมูลได้เร็ว ข้อมูลถูกต้องและตรงกันทุกฝ่าย
 • การใช้เทคโนโลยีของ Google Workspace เพื่อลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 • การปกป้องและควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร

โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการทำงานร่วมกันภายในบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

 1. Communication Applications ได้แก่ Gmail, Meet, Chat, Calendar: ก่อนหน้านี้ช่องทางการสื่อสารขององค์กรนั้น ไม่ได้ใช้การส่งอีเมลเป็นช่องทางหลัก บริษัทจึงมีทิศทางที่อยากให้พนักงานเปลี่ยนมาใช้ Commution Tools เพื่อให้ทุกคนสื่อสารอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
 2. Collaboration Applications ได้แก่ Drive, Docs, Sheets, Slides: พนักงานสามารถทำงานพร้อมกันได้แบบ real-time และช่วยในการจัดเก็บไฟล์และข้อมูลบนพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา

Forth Corporation X Demeter ICT

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไว้วางใจให้ Demeter ICT ดูแลสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เนื่องด้วยประสบการณ์ของทีม Technical Support ที่สามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และสนับสนุน Requirement การใช้งานขององค์กรอย่างครบถ้วน อีกทั้งการจัด Training พนักงานที่สามารถปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพกับการทำงานมากที่สุด รวมถึงการจัดทำ Reporting รายงานผลการใช้งานของ user เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบหลักสูตร Training ต่อผู้ใช้งานในอนาคต

การทำ Change Management เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่

อีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในครั้งนี้ ก็คือ การทำ Change Managment ซึ่ง Demter ICT มีทีมงานและกระบวนการที่ช่วยในการสื่อสารต่อพนักงานในองค์กรสำหรับการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานระบบเดิมสู่การทำงานแบบไร้รอยต่อด้วย Google Workspace ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดทำ Tips and Tricks เป็นเกร็ดการใช้งานในเครื่องมือต่างๆให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย